web analytics
Archive for the "overgave-juweeltjes" Category

Stilte in de storm

Wees stil en weet dat IK God ben!
Psalm 46 : 11

Stil zijn… Het is een opdracht van God. Hij zegt als het ware “Houdt nu eens even je mond. Blijf niet door ratelen, maar luister naar Mij en wees stil.”

Eigenlijk is dit een onmogelijke opgave voor ons.
Zelfs als wij stil zijn, door niet meer te praten, dan nog malen onze gedachten maar door en door.
Om die stil te zetten…daar is meer voor nodig.

Meer stilte, meer rust, meer overgave, meer loslaten, meer vertrouwen, dat de wereld toch wel door draait, ook al doen wij er even niet aan mee.
En als we eindelijk zo ver komen dat de stilte in ons neerdaalt, dan is dat maar van korte duur.
Onze gedachten gaan steeds weer met ons op de loop.
Dit is geen mens vreemd en vaak zijn we onszelf er niet eens van bewust.
Mediteren kan ons helpen om in die stilte te komen, in onze binnenkamer of heerlijk in Gods natuur.

De stilte werkt helend, omdat God dan de kans krijgt om Zijn liefdevolle Hand op ons te leggen.
Meer hebben we niet nodig.
Wij mogen stil zijn, God doet de rest.
Die stilte kan de grootste storm in ons tot rust brengen.

Dank U Heer voor de stilte, soms midden in de storm.

www.myplaceofpeace.com/stilte-in-de-storm

In de stilte

Alleen met mezelf
heel klein en stil
zoek ik naar U
Uw stem en Uw wil.

Ik zing zacht voor me heen
een lied en ik wacht
maar ik hoor niet de stem
die ik eigenlijk had verwacht.

Ik voel wel de tranen
die rijkelijk gaan stromen
als ik zo dicht bij U
aan Uw voeten mag komen.

Gevuld met Uw vrede
bevrijd van mijn last
ben ik heel dicht bij U
U houdt mij vast.

Uw Geest vervult mij
mijn ziel komt tot rust
ik ben mij van Uw Liefde
en aanwezigheid bewust.

Stilte omgeeft mij
geen woord wordt gezegd
als ik moegestreden
mijn hoofd op Uw schouder leg.

 

WEES BLIJ IN DE HEER

“Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk”.
Romeinen 12 : 12
Blijdschap, hoop, standvastigheid, bidden…dit zijn de zaken, die in ons leven echt van belang zijn.
Paulus raadt ons aan om ze toe te passen in ons leven.
Zou dit echt allemaal mogelijk zijn?
Ik denk het wel, anders zou het zo niet in de Bijbel staan.
Maar het mooie is, dat hoe meer we Jezus leren kennen, hoe meer we ons hart open stellen voor Hem, hoe meer we de leiding accepteren van de Heilige Geest in ons leven, hoe meer we God steeds weer zoeken in ons gebed, des te meer zullen al deze dingen ons deel mogen en kunnen zijn.

We hebben een eindeloze hoop, een zekerheid dat God bij ons is, een open lijn naar de hemel en een Vriend als Jezus die naast ons gaat.
Zou je daar niet blij van worden, zou je dan niet in staat zijn om de moed er in te houden in moeilijke omstandigheden, zou je dan niet steeds weer even contact willen hebben met die grote, liefdevolle God?

Hij wil je dit alles schenken door Zijn genade, die is iedere dag weer nieuw.

BUIGEN OF BREKEN

Zo waar ik leef – zegt de Heer -,voor mij zal elke knie zich buigen,
en elke tong zal God loven”.
Romeinen 14 : 11, 12

Woorden om je aan vast te houden, als je het eigenlijk maar op wilt geven, omdat je al zo lang voor iemand bidt, dat hij of zij Jezus zal mogen leren kennen als zijn Redder en Zaligmaker.
We mogen blijven volharden in gebed en geloof, dat ook die persoon zich eenmaal over zal geven aan God.
Alle knie zal zich voor Hem buigen en belijden, Hij is Heer.
Wat een dag zal dat zijn.

Als we eenmaal voor God staan, dan kunnen we niet anders meer dan ons buigen voor Zijn grote macht en Liefde.
Nu mogen we voor Hem kiezen en strijden in gebed voor hen, die nog geen keuze gemaakt hebben.
Dit betekent niet dat wij altijd het resultaat van ons gebed zullen zien. Maar we mogen er wel op vertrouwen dat ons gebed verhoord zal worden.

Eenmaal zullen we allen voor God staan en verantwoording af moeten leggen van onze daden.
Jezus heeft Zijn leven gegeven voor ieder mensenkind, de keus is aan ons.
Het is alleen door Zijn genade dat wij die keus hebben, maak er gebruik van.

UW HEIL NEEM IK AAN

“Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was
en vrede aan hen die dicht bij waren, dankzij hem
hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader “.
Efeziërs 2 : 17, 18

Kerstfeest…feest van vrede…feest van dank…feest van bevrijding…feest van eenheid.
Één door Jezus die de weg vrij heeft gemaakt naar God de Vader, die weg ligt nu open voor ieder van ons.
We mogen allemaal vrij naar binnen gaan gevuld met dezelfde Geest, Gods Geest in ons en vrijgemaakt door het bloed van Jezus. Dat maakt één en verbindt ons met elkaar, allemaal kinderen van dezelfde Vader of we nu dicht bij of ver weg waren.

Het begon bij dat kindje in Bethlehem en Gods werk werd voltooid op Golgotha.
Nog steeds vloeit het bloed van Jezus…nog steeds is het tijd…weer is het kerstfeest….nog steeds een kans.
Geknield bij het kind in de kribbe mogen we Zijn heil aannemen en danken voor zo veel genade.

HIJ DOET DE REST

“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem,
dan zal je veel vrucht dragen.
Maar zonder Mij kun je niets doen”.
Johannes 15 : 5

Zonder Jezus in ons leven kunnen we niets doen, niets dat van waarde is.
We hebben Hem nodig bij alles, bij iedere stap in ons leven.
Alleen dan zetten we elke stap op de juiste plaats en gaan we de weg die God voor ons bedoeld heeft.

Eigenlijk zou je het ook om kunnen draaien. Een leven zonder Jezus is een vruchteloos leven, een leven zonder doel of betekenis.
We zijn er voor gemaakt om vrucht te dragen, net zoals een rank aan de wijnstok. Het is een natuurlijk proces.
Als de rank niet verbonden is aan de wijnstok is hij niet in staat om vrucht te dragen.

Zo afhanklijk zijn ook wij van Jezus, maar je kunt ook zeggen: zo sterk zijn wij door Hem.

Van nature is de rank verbonden met de wijnstok, zo horen wij ook bij Jezus. Hij is onze steun en toeverlaat in alles, Hij is onze hoop en onze kracht. Door Hem kunnen we de vruchten voortbrengen die God in ons heeft gelegd.
Onze taak is heel dicht bij Jezus te blijven, veilig te wandelen aan Zijn Hand.
Hij doet de rest.

DE WARE WIJNSTOK

U bent de ware Wijnstok
en ik ben een rank.
U bent in mij en ik in U
mijn hart is vol van dank.

Uw Vader is de Landman
die snoeit als Hij het nodig vindt
zodat de rank zijn vruchten draagt
omdat hij daarvoor dient.

Veel vrucht te mogen dragen
O Heer, dat is mijn wens.
Gebruik mij Heer, daar waar U wilt
voor ieder doel of mens.

Zodat zal worden vervuld
het doel van mijn bestaan
geheel te leven voor U
zodat Uw wil zal worden gedaan.

Ik prijs U Heer, U bent mijn God
alleen in U bereik ik veel.
De Landman, Wijnstok en de rank
zij vormen samen één geheel!

Als een tuin

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, overgave-juweeltjes
25
feb

ALS EEN TUIN

“De Heer zal je voortdurend leiden,
Hij zal je verkwikken in dorre streken,
Hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt”.
Jesaja 58 : 11

Dat lijkt me wel wat om met sterke en krachtige botten door het leven te kunnen gaan. Met zo’n skelet kun je wel tegen een stootje.
En wat is er mooier dan een tuin die goed verzorgd is en precies voldoende water krijgt, niet te droog, niet te nat, zodat alles groeit en bloeit dat het een lieve lust is?
Wat is er verfrisserender dan een koele bron met schoon stromend water, die nooit opdroogt?

Maar wat heb je aan een mooie tuin, als niemand er in wandelt of er van kan genieten?
Of aan een bron met helder, stromend water waar niemand van mag drinken?
Of aan sterke, krachtige botten, als je er niets mee doet?

God kan grote, mooie dingen doen in jou en in mij, die wij ons niet eens voor kunnen stellen, als wij ons overgeven aan Hem.
We mogen dicht bij Hem blijven en leven zoals Hij het wil met een open oog voor de mensen om ons heen.

Dàn komt die mooie tuin van pas als anderen er in kunnen wandelen, uitrusten en genieten van de geurige bloemen, die daar bloeien.
Dàn is een bron van levensbelang als onze medemensen hun dorst kunnen lessen aan die bron des levens, die God in ons doet ontstaan.
Dàn hebben die sterke botten nut als zij ons voeren naar de eenzamen, de zieken, de verdrukten om hen te helpen en te vertroosten.

Laat God zijn gang maar gaan in jouw leven. Hij weet hoe het worden gaat en Hij zal je leiden.
Hij brengt je daar waar jij het meest tot je recht komt en nodig bent.
Zo kunnen anderen weer gesterkt worden door jou en mee genieten van al het moois, dat God in jou heeft doen ontstaan.
Hij heeft het beloofd, dus dan zal Hij het ook doen!

Vergeven

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, overgave-juweeltjes
23
feb

VERGEVEN

“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven, wie ons iets schuldig zijn”.
Matteüs 6 : 12

“Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven”.
Matteüs 6 : 14, 15

Vergeven doe je van harte, vanuit je hart en niet omdat het moet.
Het kan soms een hele tijd duren en God weet hoe moeilijk het is, maar Hij weet ook dat het de enige manier is voor jou om hier op aarde gelukkig te worden en vrij te kunnen zijn.

Vergeven heeft alles met jezelf te maken, niet met die ander.
Als je niet vergeeft straf je als het ware jezelf, je geeft die ander macht over jou.
De macht om gelukkig te worden leg je in handen van de dader.

Vergeven is ook niet afhankelijk van het feit of de dader aan jou vergeving heeft gevraagd.
Vergeven hangt alleen af van jouzelf!
Jezus gaf het goede voorbeeld toen Hij aan het kruis hing.

Mattheüs 6 : 15 is geen machtsmisbruik van God, maar God weet dat we eenmaal in de hemel zullen zijn met al die mensen die wij hebben moeten vergeven en zij die ons vergeving hebben moeten schenken.
In de hemel is geen plaats voor haat.
De hemel is volmaakte liefde en verbondenheid met iedereen. Die haat moet je kwijt zijn vóórdat je de hemel binnenkomt.

Oordelen en niet vergeven zijn hetzelfde.
Oordelen en veroordelen zijn Gods werk.

“Mij komt de wrake toe”, zegt God. Hij zal recht doen, wij kunnen daar niets mee.
Door te vergeven kun je op aarde al vrij zijn.

Laat los en je zult losgelaten worden.

ALLE SCHERVEN INLEVEREN

“Het offer van God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart
zult u, God, niet verachten”.

Je hart kan nooit te diep beschadigd zijn…gebroken…verbrijzeld…of God neemt het met beide Handen aan.
Juist van een gebroken hart kan God iets moois maken, iets nieuws. Hij zal het nooit terzijde leggen en zeggen dat Hij er niets mee kan omdat er niet veel meer van over is.
God houdt er van om van een hart, dat in mensenogen onherstelbaar beschadigd lijkt, een mooi, nieuw en gaaf hart te maken.
Met Zijn warme Liefde, aandacht en geborgenheid, vormt Hij je hart weer tot één geheel.

Maar…niet vergeten om àlle scherven in te leveren bij God, want anders kan Hij er geen mooi geheel van maken.
We hebben vaak de neiging om nog maar iets achter te houden, dat niet van belang lijkt of waar we ons voor schamen.
Maar bij God mag je helemaal jezelf zijn en alles aan Hem overgeven, Hij zal je nooit veroordelen.

En als je toch niet alles tegelijk aan God over kan geven, dan mag het ook stukje bij beetje.
God heeft geduld met jou en wil niets liever dan jouw hart genezen en het vullen met Zijn Liefde, op jouw tijd en op de manier die bij jou past.

Wacht niet te lang om je gebrokenheid aan Hem te geven.
Geef God de kans om jouw hart te genezen, des te langer kun je er van genieten.

STERVEN AAN JEZELF

Psalm 51:12, 13
12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.

David is zich heel diep bewust van zijn zonden, nadat de profeet Natan hem had bezocht, omdat hij met Batseba had geslapen.
Het berouw snijdt door zijn ziel en hij buigt zich diep voor God en smeekt Hem om vergeving en om een vernieuwde, reine geest.
Andere gedachten, andere verlangens, opnieuw te mogen beginnen met een rein en zuiver hart, dat is zijn diepste verlangen en gebed.

David een man naar Gods hart, terwijl hij bepaald geen lieverdje was.
Hij was een mens zoals jij en ik, die een grote misstap had begaan en zich bewust was van het feit dat alleen God hem kon behoeden voor herhaling.
Hij vraagt God hem te ontzondigen, als het ware te sterven aan zichzelf, zijn eigen ik niet meer boven aan, maar God op de eerste plaats.

Dit was het diepste verlangen van David en ik denk dat dit verlangen en die openheid en eerlijkheid naar God toe, hem tot “een man naar Gods hart” maakte.

Zo mogen ook wij alles wat in ons hart leeft met God delen. God kan alles aan, Hij schrikt nergens van, want Hij weet het immers al.
En als je ook dit verlangen in je hart hebt, zullen we dan samen bidden:

Here God wilt U mij een rein en zuiver hart schenken, zodat mijn verlangens Uw verlangens zijn en mijn gedachten Uw gedachten.
Dank U voor vergeving en voor een nieuwe kans, ik kijk uit naar wat U in mijn leven gaat doen, ook deze dag.
Amen

Sterven aan jezelf

Sterven aan jezelf,
hoe doe ik dat Heer?
hoe leg ik m’n oude leven af,
hoe geef ik U mijn leven weer?

Hoe geef ik mij over
hoe laat ik alles los
hoe leg ik mijn leven
in de handen van mijn God?

“Gewoon door te sterven
als een graankorrel in de grond
dan zul je zeker weten
dat er níeuw leven komt.

Door Mij ontstaat dat leven
kijk maar naar Mijn open graf
ook voor jou legde Ik
Mijn leven af.

Geef je maar over
jouw leven, jouw wil en jouw eer
stromen van zegen
dalen dan op je neer.