web analytics
Archive for the "verdriet-pijn-juweeltjes" Category

Daar is God

Psalmen 42 (BGT)

De Psalmen spreken de meeste mensen zo aan omdat ze zo persoonlijk zijn, ook voor mij.
Ze komen heel dicht bij onze emoties en gevoelens.
Ook deze Psalm is daar zo’n mooi voorbeeld van.
Hij lijkt wel speciaal geschreven voor deze tijd.
Het verlangen naar God, de pijn en het verdriet, soms door wat ons persoonlijk overkomt of voor al het leed in deze wereld. Het is bijna niet meer om aan te zien.
En dan de vraag van velen “Waar is nu je God?”

Dan krijg je inderdaad de neiging om terug te denken aan vroeger, misschien wel betere tijden.
Toen je nog spontaan kon dansen, zingen en God loven omdat je overal Zijn grootheid en Liefde zag.

Het lijkt een beetje weggeëbd, maar het zit er nog steeds hoor.
Misschien moet je een beetje graven, soms wel heel diep, maar die kostbare schat kan nooit verloren gaan. Je kunt Hem hooguit begraven, je rug er naar toe keren en verder gaan met de beslommeringen van het leven.

Maar dat is niet het leven zoals God het voor ons heeft bedoeld, we missen dan zo veel.
We kunnen ons afvragen waarom we zo bedroefd en onrustig zijn, net als in deze Psalm.
We kunnen het besluit nemen om ons vertrouwen weer alleen op God te stellen,
Hij verandert niet.

En dan als vanzelf ontstaat er weer een lofzang in ons hart, misschien stamelend, met gebroken stem.
Maar voor God is het goud waard, jij bent goud waard en dat zal altijd zo blijven.
Zo wordt de wereld toch weer een beetje mooier, heel dicht bij, te beginnen in jouw hart!

www.myplaceofpeace.com/daar-is-God-2

 

Overwinnen in het lijden

Vertrouw er op dat Jezus Chrustus goed voor je is. 2 Timoteüs 2 : 2

Je moet als een goed soldaat van Jezus Christus vechten voor het geloof. Dat betekent dat ook jij zult lijden. 2 Timoteüs 2 : 3

Hier staan wel twee heel tegenstrijdige dingen.
Paulus zegt tegen Timoteüs dat hij er op moet vertrouwen dat God goed voor hem is. Daarnaast bereidt hij hem ook voor op het lijden dat hem staat te wachten.

Een goede God en lijden, past dat wel bij elkaar?
Ik denk zelfs dat het onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Jezus lijden is ons lijden, Zijn dood is onze dood, Zijn opstanding is onze opstanding.
Wij mogen Hem volgen in alles.
Dat betekent niet dat Christenen gevrijwaard worden van lijden, integendeel. Soms gaat het lijden juist heel diep omdat we het niet kunnen begrijpen dat een goede God dit toelaat.
Vertrouwen is dan het enige dat dan nog overblijft.
Vertrouwen in een God van Liefde, die weet waar jij door heen gaat, die weet wat lijden is.
Maar daar houdt het niet op.
We mogen Jezus volgen, ook in de overwinning en die breekt weldra aan.

Dank U Heer dat wij ons oog gericht mogen houden op Jezus. Samen met Hem kunnen we alles aan en mogen we uitkijken naar de overwinning, die Hij voor ons heeft behaald.

www.myplaceofpeace.com/overwinnen-in-het-lijden

 

 

GEEF NIET OP

“Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze tijd
in geen verhouding staat met de luister die ons in de
toekomst zal worden geopenbaard”.
Romeinen 8 : 18

Er wordt intens geleden op deze wereld, ik denk dat we daar allemaal wel van overtuigd zijn.
De wereld is in barensnood en zucht.
En toch weegt dit lijden niet op tegen de luister die ons te wachten staat, schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen.

Dat moet onvoorstelbaar mooi zijn, als zelfs het lijden van deze tijd daarbij in het niet valt.
Het is een balsem voor onze ziel, een hoop die al ons leed doet verzachten.

We zijn kinderen van God, Zijn erfgenamen. We delen in Zijn lijden, maar daar staat ook tegenover dat we mogen
delen in het eeuwige leven, dat we mogen verwachten, door Jezus Christus.
Gods Geest in ons is hier al een voorschot op.

Heel de schepping, alle mensen en dieren mogen deel hebben aan Zijn luister, vrijheid en heerlijkheid.
Onze verlossing is nabij.

HIJ WEET ER VAN

“Toch ziet U de pijn en het verdriet,
U merkt het op en weegt het in Uw Hand”.
Psalm 10 : 14a

Deze tekst raakte mij vanmorgen diep.
God kent onze pijn, Hij weet er van, Hij ziet het, Hij voelt het en Hij weet precies wat we moeten doorstaan.
Hij weegt het als het ware in Zijn Hand om er zeker van te zijn dat Hij ons precies de kracht geeft die we nodig hebben om met onze pijn en verdriet om te gaan, om het te kunnen dragen.
Hij kan het niet altijd wegnemen of ons er tegen beschermen, maar Hij zorgt er wel altijd voor dat we er tegen bestand zijn.
Dat is zeker, daar mogen we op vertrouwen.

Ook in je meest eenzame momenten, als je het gevoel hebt dat niemand je begrijpt of weet wat je doormaakt, dan is God daar.
Hij weet er van en samen kom je er door heen.

SAMEN MET HEM

Als het leven pijn doet en je zit met honderdduizend vragen…
Als je niet meer weet hoe je verder moet en je toekomst ziet er zo onzeker uit….

Dan is daar nog steeds die Vriend, Jezus…Hij is niet veranderd, ook al is al je zekerheid verdwenen…

Nog steeds is daar die uitgestrekte Hand die je vast mag pakken…een Hand die je zal steunen en door deze moeilijke periode van je leven heen zal helpen.
Samen met Hem kun je het aan.

SAMEN MET HEM

Gods liefdevolle armen
zijn troostend om je heen
als je ziek bent en zo zwak
en je voelt je zo alleen.

Hij zit bij je stil en rustig
Zijn Hand strekt Hij uit naar jou
leg jouw Hand maar in de Zijne
weet dat Hij heel veel van je houdt.

Roep maar, schreeuw maar naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
vertel Hem maar al jouw frustraties
al je zorgen en je pijn.

Leg dan stil en vol vertrouwen
je hoofd tegen Zijn schouder aan
Hij geeft je moed en nieuwe krachten
samen met Hem zal het weer gaan.

HIJ HUILT MET JE MEE

“Jezus weende”.
Johannes 11 : 35

Misschien wel één van de kortste teksten uit de Bijbel, maar voor ons van veel belang.
Vers 35 bestaat alleen maar uit deze twee woorden.
Zou dat toevallig zijn, of zou God willen dat we weten hoeveel verdriet Hij heeft om het leed van deze wereld?
Hier gaat het om Lazarus, de broer van Maria en Marta en een vriend van Jezus, die is overleden.

Jezus leert ons wie God is, dat kunnen we aan Hem zien.
“Jezus begon te huilen” staat er in de NBV. In de NBG staat “Jezus weende”, dat heeft een veel diepere betekenis en getuigt van diepe smart en verdriet. Een paar verzen eerder staat dat Jezus ook diep ontroerd was.
Hij weet wat verlies is en hoeveel pijn en verdriet dat teweeg brengt.
Het laat God niet koud wat er met deze wereld en in ons persoonlijk leven gebeurt. Hij is er heel nauw bij betrokken en lijdt er zelf het meest aan.
Daarom is Hij ook zo’n geweldige Vertrooster. Hij weet waar Hij over praat, want Hij heeft alles meegemaakt waar ook wij door heen moeten.

Jezus was diep ontroerd, Hij weende.
Jouw verdriet is Zijn verdriet, jouw pijn is Zijn pijn.
Hij huilt met je mee, maar Hij draagt je er ook door heen.
Samen met Hem kun je het aan.

HIJ KENT JE VERDRIET

“Toch ziet U de pijn en het verdriet,
U merkt het op en weegt het in Uw Hand.
Op U vertrouwen weerloze mensen,
de wezen, U komt hun te hulp”.
Psalm 10 : 14

Steeds weer zien we in de Bijbel hoe God zich bekommert om de zwakken en de weerlozen. Het lijkt wel haaks te staan op alles wat van belang lijkt in onze maatschappij.
Daar heeft God absoluut geen boodschap aan. Hij laat zien waar het werkelijk om gaat. Hij ziet het verdriet en de pijn van ieder van ons.

Hij weegt het zelfs in Zijn Hand, staat in deze tekst.
Dit betekent niet dat God wikt en weegt om te kijken of het zo wel genoeg is.
Maar Hij zorgt er voor dat we precies die hulp en steun krijgen die we nodig hebben, zodat we het leven weer aan kunnen.
Hij komt ons te hulp in iedere situatie, juist als je denkt het niet meer aan te kunnen, is Hij daar.
Dat kan op vele manieren zijn, maar Hij IS er, ook al voelt dat niet altijd zo.
Als je weerloos bent en niets meer hebt om op terug te vallen, dan blijft er maar ÉÉN over, en dat is God.
Daar mag je op vertrouwen en al je verdriet in Zijn Hand leggen, ook deze dag.

En als je deze dag vol goede moed mag beginnen, dank God daar dan voor en wees een instrument in Zijn Hand voor hen, die God op jouw pad brengt.

VREDE VOOR JOU

“Treurenden bied ik troostrijke woorden:
Vrede, vrede, voor iedereen, ver weg of dichtbij
-zegt de Heer-, Ik zal genezing brengen”.
Jesaja 57 : 19

Troostrijke woorden zijn er genoeg te vinden in de Bijbel, daar hoef je echt niet lang naar te zoeken.
Bekijk de teksten van deze blogs nog maar eens, stuk voor stuk troostrijk en bemoedigend.
God geeft ons heel veel steun, op de weg van ons leven, d.m.v. Zijn Woord.

Daarnaast belooft Hij ons vrede, Zijn vrede.
Eigenlijk is dit iets mysterieus, maar toch weggelegd voor iedereen, niemand uitgezonderd.
Het is de vrede die God ons geeft onder alle omstandigheden.
De omstandigheden kunnen heel moeilijk en pijnlijk zijn en toch kun je in dit alles de vrede van God ervaren. Je kunt je gedragen weten door God, ook al begrijp je Hem niet.

God belooft ons ook genezing, heel diep van binnen van alle verwondingen, die het leven ons heeft toegebracht.
Vaak gaat dat stapje voor stapje. Maar God heeft het beloofd, dus gaat Hij het doen in jou.
Hij helpt je te worden zoals Hij je heeft bedoeld.
Dat is echte vrede, dat is echte genezing.

Gebed van de mensen om je heen, die je steunen in een moeilijke tijd, draagt daar zeker toe bij.
We hebben God in de eerste plaats nodig, maar ook Zijn kinderen.
Onze diepste gedachten, onze vreugde en pijn mogen we met God delen, maar ook met elkaar. Daar zijn we tenslotte één lichaam voor èn het helpt.
Het geeft de rust en vrede, die God ons allemaal heeft beloofd.

Ik wens je een dag toe waarin je de vrede van God zal mogen ervaren.

DE GROTE VERTROOSTER

“Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal Ik jullie troosten”.
Jesaja 66 : 13

Wie kan er beter troosten dan een moeder. Daar kan echt niemand tegen op.
Bij verdriet of pijn is er maar één waar een kind om roept en die het verdriet kan verzachten en dat is mama.
Ik zie het nu ook weer bij m’n kleinkinderen. Oma kan nog zo belangrijk zijn, maar bij het allergrootste verdriet of als ze erg ziek zijn, roepen ze om mama. Moeders zijn onvervangbaar en zijn niet weg te denken uit het leven van een kind.
M’n eigen moeder is 90 en ik kan me nog steeds niet voorstellen dat ze er op een dag niet meer zal zijn.
Niet dat ik zo’n moederskindje ben, maar ze was er altijd. Ze hoort gewoon in mijn leven en ik ben ook heel dankbaar dat ik het voorrecht heb om nog steeds een moeder te hebben.

God weet hoe belanrijk moeders zijn, we kunnen niet zonder de troost van een moeder.
Zo kunnen we ook niet zonder de troost van God. Hij vergelijkt zich zelfs met een moeder, omdat dit een vergelijking is, die ieder mens begrijpt.
Hij laat ons zien dat Zijn armen altijd zijn geopend. Hij staat altijd klaar om ons op schoot te nemen, Zijn armen om ons heen te slaan en ons te overladen met Zijn Liefde.
Vaak is dit het enige dat we nodig hebben.
De omstandigheden zijn niet altijd weg te nemen, pijn en verdriet zijn een deel van ons leven.

Maar iedere keer als het ons te veel wordt, mogen we als een kind naar God toe rennen, en zeker zijn van Zijn troost en Zijn veilige armen om ons heen.

WE HEBBEN EEN GROTE GOD

“Ik, Ik ben het die jullie troost.
Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling,
voor een mensenkind dat vergaat als gras?
Hoe kun je de Heer vergeten,
die je gemaakt heeft,
die de hemel heeft uitgespannen
en de aarde gegrondvest?
Hoe kun je je zo laten beheersen door angst”.
Jesja 51 : 12, 13a

Het houdt maar niet op, ik hoef bepaald niet te zoeken naar woorden van troost en bemoediging in de Bijbel.
Voor iedere dag is er wel iets te vinden waarmee je de dag door kunt.

In bovenstaande tekst wijst God ons op Zijn grootheid en Zijn macht tegenover de sterfelijkheid van een mensenkind.
Hij, de Schepper van hemel en aarde, is jouw Trooster, jouw Maker, jouw Bevrijder.
Hij heeft jou geschapen, de hele wereld en al wat daar in is. Hij draagt alles in Zijn Hand.

Als je daar jouw angst mee vergelijkt, naast die grote machtige God, wiens kracht en Liefde ook vandaag weer tot jouw beschikking staan, dan besef je pas dat je angst voor mensen ongegrond is.
Ieder mens leeft in afhankelijkheid van God, door Zijn genade leven wij en zijn wij.
Niemand heeft zijn leven in eigen hand, die ligt in de Hand van God.
Waarom zou je bang zijn voor een mens of je laten beheersen door je angst, als er een God is die daar boven staat
èn naast je gaat?

We beseffen dat lang niet altijd en laten ons meevoeren door onze gevoelens van angst en onzekerheid, maar we mogen ons ook vandaag weer laten leiden door God, onze machtige Vader. Hij is vele malen groter dan jouw angst, voor wie dan ook.