web analytics
Archive for the "leven-juweeltjes" Category

Liefde geven en ontvangen

Jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren, tot eer van God. Want ook Christus heeft jullie allemaal vol Liefde geaccepteerd.
Romeinen 15 : 7

Elkaar accepteren zoals we zijn.
Daar vraagt God nog al iets van ons. We hebben soms al moeite om onszelf te accepteren, laat staan die ander. Het lijkt meer iets voor een verre toekomst, voor later in de hemel.
En toch is het bijna onze eerste opdracht, hier en nu.
God liefhebben en de ander als onszelf.
Ga er maar aan staan.
Uit ons zelf kunnen we dit niet, maar door Jezus, die met Zijn Heilige Geest in ons wil wonen, komen we een heel eind.
Hij kan haat veranderen in Liefde, wrok en boosheid veranderen in vergeving en bitterheid in aanvaarding.
Al deze dingen mogen we bij het kruis van Jezus neerleggen. Dan zijn wij het kwijt en komt er ruimte voor de Liefde, die Jezus in ons hart wil leggen.
Als je weet en beseft hoeveel God van jou houdt, dan is liefhebben geen opgave meer, maar vloeit het voort uit een dankbaar hart.
Wij mogen dit leren, maar God kan niet anders, want God is Liefde!

Dank U Heer voor Uw Liefde voor ieder van ons. Leer ook mij om zo lief te hebben.

www.myplaceofpeace.com/liefde-geven-en-ontvangen

 

Bidden

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
27
feb

BIDDEN

Wat is bidden?
Daar zijn vast vele antwoorden op.
Een paar hele mooie uitspraken die ik las in “Dagelijks brood” een dagboekje van Jos Brink:
– Je in Gods Handen laten vallen
– Op Gods adem komen
– Je keert je naar binnen
– Zoeken naar Gods aanwezigheid in jezelf

Persoonlijk spreekt de uitspraak “Je in Gods Handen laten vallen” mij het meeste aan. Hier kan ik me wel in vinden.
Wat is er eigenlijk eenvoudiger dan je in Gods Handen laten vallen?
Daar is niet veel voor nodig dan volkomen overgave èn vertrouwen dat God er is èn je op zal vangen.
Zeker mogen weten dat God je nooit zal laten vallen. Zijn eeuwige armen zijn altijd onder je.

Je valt als je niet meer in staat bent om te staan, te zwak of te ziek of te moe of uitgeput.
Als je alles hebt gegeven of juist niets meer kunt geven.
Dàn is God daar om je op te vangen in Zijn veilige armen en aanwezigheid.

Voor mij is dat een vorm van bidden, die me het meeste aanspreekt.
Woorden schieten zo vaak te kort en kun je lang niet altijd vinden om uit te drukken wat er in je omgaat.
Gelukkig is dat voor God niet nodig, Hij ziet het hart aan.
Hij weet wat we nodig hebben nog voor we Hem er om vragen.

Wat een geruststelling hè, laat je maar vallen vandaag.
Je mag zeker weten dat je een zachte landing maakt in Gods veilige armen.

ALS JE IN WIJSHEID TE KORT SCHIET

“Komt een van u wijsheid te kort?
Vraag God er om en hij, die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt,
zal u wijsheid geven.
Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel.
Jakobus 1 : 5, 6a

Wijsheid is een kostbaar goed.
Salomo wist dat en hij koos voor wijsheid, terwijl hij ook voor rijkdom en vele andere aardse zaken had kunnen kiezen.
Hij wilde zijn volk goed kunnen leiden en de juiste adviezen geven.
God gaf hem toen ook de dingen die hij niet had gevraagd. Salomo werd gezegend door God.

In Jakobus staat dat we Vol vertrouwen en zonder twijfel aan God mogen vragen om wijsheid, als we voelen dat we daarin te kort schieten.
En wie niet?
We mogen er van overtuigd zijn dat God ons die wijsheid dan ook zal schenken, zodat we naar Zijn wil kunnen handelen.

We lijken hierin soms op arme bedelaars, die op de hoek van de straat zitten en lijdzaam afwachten of er iemand is die hen een aalmoes zal schenken.

Maar wij mogen daar anders mee omgaan. We zijn bepaald geen bedelaars, maar koningskinderen die gebruik mogen maken van Gods wijsheid. Hij schenkt het ons graag als wij Hem daarom vragen.

We hoeven niet te twijfelen als we ons zo laten leiden door God.
Want we mogen weten dat we handelen vanuit de wijsheid die God ons heeft geschonken.

ZIN IN IETS NIEUWS?

“Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Jesaja 43 : 18, 19a

Zit je vast in alle nare dingen die jou ooit zijn overkomen?
Vergeet je nu te leven omdat jouw leven beheerst wordt door het verleden?
Voel jij je gekwetst door de woorden die iemand ooit tegen je sprak, beheersen ze jouw leven?

Dan heb ik goed nieuws voor je, God gaat iets nieuws maken van jouw leven, heb je het nog niet gemerkt?
Dit doet Hij niet op de puinhopen van het verleden, nee….die mag je eerst los laten.
Hij begint helemaal opnieuw. Het verleden mag je in Zijn Handen leggen èn het daar laten.
Al je pijn en verdriet wil Hij voor jou dragen, als jij ze los laat. Dan pas komt er ruimte voor iets nieuws.
God maakt iets nieuws van jou, een nieuwe schepping. Hij wast je helemaal schoon, je mag opnieuw beginnen.
Je bent rein en witter dan sneeuw.

Al dit moois in jou is al aan het ontkiemen, ook al heb je het misschien nog niet gemerkt.
Het ìs er wel en het gaat groter groeien en jouw leven vullen met Gods Liefde en Zijn kracht.
Hij gaat iets moois maken van van jouw leven, het is nooit te laat om opnieuw te beginnen.
Hij heeft dit beloofd en Hij gaat het doen, in jou.

Je bent van Hem

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
27
feb

JE BENT VAN HEM

“Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer.
Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer”.
Romeinen 14 : 7,8

Een nieuwe dag…een nieuw jaar…een nieuw begin.
Alles lijkt een beetje anders, nieuwe hoop…verwachting…plannen die we dit jaar waar willen maken.
Maar soms ook een beetje angst of onzekerheid over de dingen die ons te wachten staan in dit nieuwe jaar.

Toch is er ÉÉN die niet is veranderd en nooit zal veranderen.
Hij was er in 2007 en zal er zijn in 2008, onveranderd, vol liefde en met uitgestrekte Hand, die je iedere dag van dit nieuwe jaar wéér mag pakken, zodat God jou tot steun en hulp kan zijn.

Alles wat we doen mogen we voor Hem doen, ook al lijkt het in onze ogen van weinig belang. IN Gods ogen is alles wat we doen en zijn van levensbelang en van heel veel waarde.

In die zekerheid mogen we het nieuwe jaar in gaan vol hoop en vertrouwen, dat Hij het gaat maken, in jou en in mij.
We zijn van Hem en van niemand anders, niets of niemand kan daar tussen komen.

Een gezegend nieuw jaar, dicht bij God en mensen, wens ik je toe.

Steentjes keilen

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
27
feb

STEENTJES KEILEN

“Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters
en acht de ander hoger dan uzelf”.
Romeinen 12 : 10

De ander hoger achten dan jezelf, bepaald geen gemakkelijke opgave.
We zijn zo vaak uit op ons eigen gelijk, ons eigen voordeel, soms ten koste van een ander.
We vergeten wel eens, dat we de ander moeten behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden.
Daarom is het goed om deze woorden in de Bijbel te lezen. Ze staan er niet voor niets
en ze betekenen een wereld van verschil, als we er echt naar handelen.

Dit houdt niet in dat we niet voor onszelf op mogen komen of zoeken naar geluk voor onszelf, integendeel.
We mogen onszelf liefhebben, ook dat is een gebod van God.
We zijn allemaal kinderen van de grote Koning, niemand uitgezonderd.

De liefde die we door mogen geven wordt altijd vermenigvuldigd door God en komt zo weer bij ons zelf terug.
Zo worden we ook zelf weer gezegend.
Het is als een steentje dat in een vijver wordt gegooid. Er ontstaan kringen die steeds meer en groter worden en
zich verspreiden.
Zo verspreidt zich ook Gods Liefde over de wereld heen.

Het begint met dat ene kleine gebaar van ons en God doet de rest.
Laten we maar veel steentjes keilen vandaag.

LIEFDE OVERWINT ALTIJD

“Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”.

Paulus spoort ons aan om voor het goede te kiezen, onder alle omstandigheden. Hij wijst ons op een aantal leefregels in de Bijbel, die van levensbelang zijn, in ons persoonlijk leven en in dat van anderen.
Je vijand liefhebben en hem te eten en te drinken geven; je niet hoogmoedig opstellen, maar bescheiden; geen wraak nemen, maar dit aan God overlaten; in vrede met alle mensen leven, voor zo ver het van jou afhangt; zegenen en niet vervloeken…
Allemaal goede dingen die je helpen om het kwaad te overwinnen.
De liefde is altijd sterker en als we vandaaruit handelen en leven, staan we al in de overwinning.
Die overwinning is behaald door Jezus Christus, Hij heeft het kwaad overwonnen. Wij hoeven Hem daar alleen maar in te volgen.
Misschien niet altijd eenvoudig, maar wel mogelijk.
We hebben het zelf in de hand waar we voor kiezen, die vrijheid heeft God ons gegeven èn de mogelijkheid om in liefde te handelen.

Waar kies jij voor vandaag?

JIJ MAAKT HET VERSCHIL

“Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden”.
Romeinen 5 : 19

De invloed van één mense op het leven van anderen is onvoorstelbaar groot.
Adam, slechts één mens, heeft heel de mensheid tot zonde verleid.
Gelukkig heeft God het daar niet bij laten zitten. Hij zond Zijn Zoon Jezus, een rechtvaardig mens.
Jezus ging de weg van lijden voor ons, slecht één mens redde heel de wereld.
Door Hem, door Gods genade, zijn we allen vrijgesproken en mogen we vrij tot God gaan.

Één mens maakt een groot verschil, jij en ik doen dat ook.
We zijn van veel meer invloed op de levens van anderen dan we vaak beseffen.
Kijk maar naar Adam, zou Hij ooit beseft hebben welke gevolgen zijn keuze heeft gehad voor heel de wereld?
Gelukkig heeft Jezus dat wèl beseft en Hij heeft er heel bewust voor gekozen om de kruisweg te gaan voor jou en voor mij.

Vanuit dat besef mogen wij ook leven en door Gods genade anderen daarin laten delen.
Één mens maakt een wereld van verschil.

WE HEBBEN EEN MACHTIG WAPEN

“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden”.
Hebreeën 4 : 12

Gods Woord heeft onnoemlijk grote kracht, het dring dwars door alles heen. Muren of andere afweermechanismen kunnen het niet tegen houden. Alles wat in het donker verborgen is brengt het in het licht. De diepste gedachten van een mens raakt het. Zo levend en krachtig is Gods Woord.

Als we Gods Woord in Liefde hanteren en het als een leidraad gebruiken in ons leven, dan hebben we alles wat we nodig hebben. Als we vandaaruit handelen kunnen we niet anders dan echt en oprecht zijn en Gods Liefde uitstralen.
We vergeten zo vaak dat we zo’n machtig wapen hebben, niet om mee te veroordelen, maar om te laten zien wie Jezus wil zijn voor ieder van ons.

God wist wel dat we zo’n wapen nodig hadden in dit leven en Hij heeft in alles voorzien.
Wij hoeven er alleen maar gebruik van te maken en Gods Woord zal vrucht dragen.

GODS GEEST IN JOU

“Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil,
maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil”
Romeinen 8 : 5

God wil met Zijn Geest in ons wonen. Hij wil een deel Zijn van ons leven.
Ons lichaam is een tempel voor Zijn Heilige Geest, daar wil Gods Geest in wonen.
Zo heel dicht bij ons, zodat Hij ons kan leiden in alles wat we doen.

En toch is het niet altijd eenvoudig om Gods stem te kunnen verstaan, om Zijn wil te volgen.
We zijn vaak zo druk, dat we niet eens meer beseffen door wie we ons laten leiden.

Maar ook dit mogen we leren en ons steeds meer bewust zijn van Gods Geest in ons.
Het kunnen zo maar wat gedachten zijn die in ons op komen, bv. om iemand die het moeilijk heeft even op te bellen of een kaartje te sturen.
Zelf heb ik een “afspraakje” met God gemaakt en Hem gevraagd om het steeds weer in mijn gedachten te brengen, als Hij wil dat ik iets doe, zodat ik er niet meer om heen kan. Zo weet ik dan ook voor mezelf dat het iets van God is
en zal ik er naar handelen, want soms ben ik hardleers.
Het werkt voor mij en jij hebt misschien wel weer een andere manier om daar mee om te gaan, of misschien mag je dat nog ontdekken.
God helpt ons daarbij op de manier die bij ons past.

Het is heerlijk om Zijn stem te volgen en naar Zijn wil te leven.
Het brengt zegen voort aan ieder die je ontmoet en je wordt er zelf ook door gezegend.