web analytics

JIJ MAAKT HET VERSCHIL

“Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden”.
Romeinen 5 : 19

De invloed van één mense op het leven van anderen is onvoorstelbaar groot.
Adam, slechts één mens, heeft heel de mensheid tot zonde verleid.
Gelukkig heeft God het daar niet bij laten zitten. Hij zond Zijn Zoon Jezus, een rechtvaardig mens.
Jezus ging de weg van lijden voor ons, slecht één mens redde heel de wereld.
Door Hem, door Gods genade, zijn we allen vrijgesproken en mogen we vrij tot God gaan.

Één mens maakt een groot verschil, jij en ik doen dat ook.
We zijn van veel meer invloed op de levens van anderen dan we vaak beseffen.
Kijk maar naar Adam, zou Hij ooit beseft hebben welke gevolgen zijn keuze heeft gehad voor heel de wereld?
Gelukkig heeft Jezus dat wèl beseft en Hij heeft er heel bewust voor gekozen om de kruisweg te gaan voor jou en voor mij.

Vanuit dat besef mogen wij ook leven en door Gods genade anderen daarin laten delen.
Één mens maakt een wereld van verschil.

God heeft jou lief

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

GOD HEEFT JOU LIEF

“Ik ben er van overtuigd, dat dood noch leven, engelen noch machten nog krachten, heden noch toekomst, hoogten noch diepten, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer”.
Romeinen 8 : 38 en 39

De Liefde van God is onoverwinnelijk, niets of niemand kan ons scheiden van de Liefde van God. Zijn Liefde is er, was er en zal er altijd zijn, voor jou, voor mij, voor heel de wereld, ieder mensenkind, niemand uitgezonderd.
Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan of waar je ook door heen gaat, Gods Liefde verandert niet.
God verandert niet, Hij IS Liefde.
Niets is hier zeker op aarde, alles gaat voorbij, maar Gods Liefde gaat nooit voorbij. Zijn Liefde blijft je heel je leven omringen tot in alle eeuwigheid. Zijn Liefde was er al voordat jij je bewust was van jouw bestaan.
Ook toen was Gods Liefde er, vanuit Zijn Liefde ben je ontstaan.

Liefde, liefde en nog eens liefde, de hele wereld draait om de liefde. Maar de grootste Liefde met een hoofdletter zien we soms over het hoofd, terwijl we er in leven en geen dag zonder zouden kunnen bestaan.

Zondag is bij uitstek een dag om stil te staan bij die geweldig mooie zekerheid, je bent geliefd door God de Vader. Onvoorwaardelijk, onuitputtelijk, onafscheidelijk ben je aan Hem verbonden met koorden van Liefde, die nooit zullen knellen, maar je bevrijden van alles dat je bindt of vast houdt.

Ik wens je een dag toe waarin je iets van Zijn Liefde mag ervaren, heel speciaal voor jou.
God heeft je lief!

UIT GENADE

“Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we
dat we ook met hem zullen leven”.
Romeinen 6 : 8

Leven met Christus, wie wil dat niet…
Maar voor het zo ver is zullen we eerst moeten sterven, sterven aan de zonde.
We mogen Jezus in alles volgen, in Zijn dood (ons oude zondige leven achter ons laten), maar ook in Zijn opstanding (overwinning van dood en zonde).
Die opstanding begint nu en hier in dit leven.

We zijn niet meer overgeleverd aan de zonde, die tijd ligt achter ons, maar we mogen ons uitstrekken naar een leven in overwinning door Jezus Christus.
Hij heeft het ons voorgeleefd in alles, wij mogen Hem ook hierin weer volgen.
Soms is dat gewoon knokken en zijn we vergeten dat ons oude leven achter ons ligt.
Maar Gods genade is overvloedig, want we mogen steeds weer opnieuw beginnen.

Als je voor Jezus kiest, dan wil je niet anders meer dan steeds meer op Hem gaan lijken.

JE HEBT EEN GROTE BROER

“Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan”.
Hebreeën 1 : 2

Jezus is ons in alles gelijk geworden, Hij werd mens net als wij. Hij leefde temidden van de kinderen Gods en daar horen wij ook bij. Hij is ook op de proef gesteld en Hij heeft alles overwonnen.

Daarom kan Hij ons in alles bijstaan. Hij weet waar we door heen gaan. Of het nu een beproeving is, listen van de duivel, de gevolgen van onze eigen verkeerde keuzes of van die van anderen, Jezus weet hoe het is. Hij weet hoe het voelt omdat Hij ons in alles gelijk is geworden.

In de Hebreeënbrief staat ook “Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen”.
Het verwondert mij steeds weer hoe dicht we bij Jezus staan of anders gezegd hoe dicht Jezus bij ons komt. We mogen ons Zijn broer of zus noemen. We hebben dezelfde oorsprong als Hij, dezelfde Vader.

Hij heeft zichzelf gegeven, zodat wij net als Hij voor eeuwig bij onze Vader mogen leven.
Hij heeft er alles voor over gehad om dit doel te bereiken voor jou en voor mij.
Hij laat ons niet aan ons lot over want Hij helpt en leidt ons iedere dag, om te komen waar Hij nu is bij God de Vader.

Een grotere Liefde bestaat er niet.

WE HEBBEN EEN MACHTIG WAPEN

“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden”.
Hebreeën 4 : 12

Gods Woord heeft onnoemlijk grote kracht, het dring dwars door alles heen. Muren of andere afweermechanismen kunnen het niet tegen houden. Alles wat in het donker verborgen is brengt het in het licht. De diepste gedachten van een mens raakt het. Zo levend en krachtig is Gods Woord.

Als we Gods Woord in Liefde hanteren en het als een leidraad gebruiken in ons leven, dan hebben we alles wat we nodig hebben. Als we vandaaruit handelen kunnen we niet anders dan echt en oprecht zijn en Gods Liefde uitstralen.
We vergeten zo vaak dat we zo’n machtig wapen hebben, niet om mee te veroordelen, maar om te laten zien wie Jezus wil zijn voor ieder van ons.

God wist wel dat we zo’n wapen nodig hadden in dit leven en Hij heeft in alles voorzien.
Wij hoeven er alleen maar gebruik van te maken en Gods Woord zal vrucht dragen.

GODS GEEST IN JOU

“Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil,
maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil”
Romeinen 8 : 5

God wil met Zijn Geest in ons wonen. Hij wil een deel Zijn van ons leven.
Ons lichaam is een tempel voor Zijn Heilige Geest, daar wil Gods Geest in wonen.
Zo heel dicht bij ons, zodat Hij ons kan leiden in alles wat we doen.

En toch is het niet altijd eenvoudig om Gods stem te kunnen verstaan, om Zijn wil te volgen.
We zijn vaak zo druk, dat we niet eens meer beseffen door wie we ons laten leiden.

Maar ook dit mogen we leren en ons steeds meer bewust zijn van Gods Geest in ons.
Het kunnen zo maar wat gedachten zijn die in ons op komen, bv. om iemand die het moeilijk heeft even op te bellen of een kaartje te sturen.
Zelf heb ik een “afspraakje” met God gemaakt en Hem gevraagd om het steeds weer in mijn gedachten te brengen, als Hij wil dat ik iets doe, zodat ik er niet meer om heen kan. Zo weet ik dan ook voor mezelf dat het iets van God is
en zal ik er naar handelen, want soms ben ik hardleers.
Het werkt voor mij en jij hebt misschien wel weer een andere manier om daar mee om te gaan, of misschien mag je dat nog ontdekken.
God helpt ons daarbij op de manier die bij ons past.

Het is heerlijk om Zijn stem te volgen en naar Zijn wil te leven.
Het brengt zegen voort aan ieder die je ontmoet en je wordt er zelf ook door gezegend.

JE BENT EEN KONINGSKIND

“U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven,
u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen
aanroepen met “ABBA Vader”.
Romeinen 8 : 15

Abba, papa..zo mogen wij God noemen, dat wil Hij voor ons zijn.
Als slaaf hebben we rondgedoold in Egypte en we zijn nu verheven tot Koningskinderen.
Kinderen van de grote Koning, onze papa.

Kleine kinderen kunnen heel trots zijn op hun vader omdat ze denken dat hij alles kan en
alles weet. Maar er komt een dag dat ze ontdekken dat die vader ook fouten heeft.

Die teleurstelling wordt ons bespaard. Onze hemelse Vader zal ons nooit teleurstellen.
Hij is volmaakt in Zijn Liefde voor jou en mij, een papa waar je met recht trots op mag zijn.
We mogen ieder moment van de dag en nacht om Hem roepen en Hij zal er zijn…altijd.

Zijn Geest is in ons en die leert ons dat we Zijn kinderen mogen zijn.
Daar mogen we ons ook naar gedragen, de tijd van de slavernij is voorbij,
Je bent een Koningskind, kind van de Allerhoogste!

GEEF NIET OP

“Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze tijd
in geen verhouding staat met de luister die ons in de
toekomst zal worden geopenbaard”.
Romeinen 8 : 18

Er wordt intens geleden op deze wereld, ik denk dat we daar allemaal wel van overtuigd zijn.
De wereld is in barensnood en zucht.
En toch weegt dit lijden niet op tegen de luister die ons te wachten staat, schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen.

Dat moet onvoorstelbaar mooi zijn, als zelfs het lijden van deze tijd daarbij in het niet valt.
Het is een balsem voor onze ziel, een hoop die al ons leed doet verzachten.

We zijn kinderen van God, Zijn erfgenamen. We delen in Zijn lijden, maar daar staat ook tegenover dat we mogen
delen in het eeuwige leven, dat we mogen verwachten, door Jezus Christus.
Gods Geest in ons is hier al een voorschot op.

Heel de schepping, alle mensen en dieren mogen deel hebben aan Zijn luister, vrijheid en heerlijkheid.
Onze verlossing is nabij.

HIJ WEET ER VAN

“Toch ziet U de pijn en het verdriet,
U merkt het op en weegt het in Uw Hand”.
Psalm 10 : 14a

Deze tekst raakte mij vanmorgen diep.
God kent onze pijn, Hij weet er van, Hij ziet het, Hij voelt het en Hij weet precies wat we moeten doorstaan.
Hij weegt het als het ware in Zijn Hand om er zeker van te zijn dat Hij ons precies de kracht geeft die we nodig hebben om met onze pijn en verdriet om te gaan, om het te kunnen dragen.
Hij kan het niet altijd wegnemen of ons er tegen beschermen, maar Hij zorgt er wel altijd voor dat we er tegen bestand zijn.
Dat is zeker, daar mogen we op vertrouwen.

Ook in je meest eenzame momenten, als je het gevoel hebt dat niemand je begrijpt of weet wat je doormaakt, dan is God daar.
Hij weet er van en samen kom je er door heen.

Hij is voor jou

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HIJ IS VÓÓR JOU

“Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?”
Romeinen 8 : 31b

God is voor ons, de Schepper van hemel en aarde en al wat daar in is, staat aan onze kant.
Aan jouw kant, aan mijn kant, Hij wil er helemaal zijn voor jou en mij.
Hij is de Almachtige, onze God en Vader, door Hem zijn we ontstaan en leven wij.
Niets kan ons van Hem scheiden, omdat Hij voor ons is.

Hij is er niet op uit om ons te veroordelen, maar om ons te redden en te bevrijden.
Een zekerheid die we maar al te vaak vergeten en die ons soms verkeerd is aangeleerd.
Wij behoren Hem toe en niets of niemand kan daar tussen komen, wat er ook gebeurt. Wij zijn het werk van Zijn Handen, we zijn een deel van Hem.

Alles wat tegen ons lijkt te zijn valt in het niet bij de grote aanwezigheid van God in ons leven.
Hij troont boven alles uit, niet als een heerszuchtig koning, maar als een liefdevolle Vader, die troost, leidt, meelijdt en bevrijdt.

Die God en Vader is vóór jou, een zekerheid die je overal door heen helpt.

SAMEN MET HEM

Als het leven pijn doet en je zit met honderdduizend vragen…
Als je niet meer weet hoe je verder moet en je toekomst ziet er zo onzeker uit….

Dan is daar nog steeds die Vriend, Jezus…Hij is niet veranderd, ook al is al je zekerheid verdwenen…

Nog steeds is daar die uitgestrekte Hand die je vast mag pakken…een Hand die je zal steunen en door deze moeilijke periode van je leven heen zal helpen.
Samen met Hem kun je het aan.

SAMEN MET HEM

Gods liefdevolle armen
zijn troostend om je heen
als je ziek bent en zo zwak
en je voelt je zo alleen.

Hij zit bij je stil en rustig
Zijn Hand strekt Hij uit naar jou
leg jouw Hand maar in de Zijne
weet dat Hij heel veel van je houdt.

Roep maar, schreeuw maar naar de hemel
die van koper lijkt te zijn
vertel Hem maar al jouw frustraties
al je zorgen en je pijn.

Leg dan stil en vol vertrouwen
je hoofd tegen Zijn schouder aan
Hij geeft je moed en nieuwe krachten
samen met Hem zal het weer gaan.