web analytics

Hier heen!

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HIERHEEN!

Jesaja 55
Vanmorgen las ik Jesaja 55 en ik verbaasde mij er over wat een hoop en prachtige beloftes er in dit hoofdstuk staan, en natuurlijk niet alleen in dit gedeelte van de Bijbel. Zeker de moeite waard om even te lezen.

Het begint al met een uitnodiging voor ieder van ons: “Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je gen geld. Koop hier je voedsel en eet.”
Mocht je vanmorgen wakker zijn geworden en niet weten wat je met deze dag aan moet, dan wijzen deze woorden uit Jesaja je direct al de juiste weg.
Je wordt geroepen, er wordt op je gewacht.
Het zal je aan niets ontbreken, je krijgt al het voedsel en water, dat je ècht nodig hebt….levend water, voedsel voor hart en ziel.

Dit alles wil God je schenken als je Hem zoekt. “Zoek de Heer terwijl Hij zich laat vinden. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is.”
Hij is er gewoon, je hoeft eigenlijk alleen maar je ogen te openen en “Goedemorgen Heer”, te zeggen en Hij doet de rest.
Dan zullen stromen van levend water vanuit je binnenste omhoog vloeien en deze dag vullen met Gods Liefde. En dan kan het niet anders meer of die Liefde moet je wel doorgeven omdat je er van overstroomt.

Dit ligt allemaal voor je klaar, aan jou de keus om er gebruik van te maken.

ZOU JE OPEN DOEN?

“Wie jullie ontvang ontvangt Mij en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.”
Matteüs 10 : 40

Stel je voor zeg dat Jezus opeens bij je voor de deur zou staan, zou je Hem dan open doen?
Of zou je niet eens de tijd nemen om Hem zelfs maar aan te kijken en Hem gewoon weer weg sturen?
Zou je Hem herkennen, willen herkennen?
Je moet er toch niet aan denken hoor dat dit echt zou gebeuren.

We hoeven niet eens zo ver te zoeken om dit voorbeeld in ons leven werkelijkheid te laten worden.
Jezus komt niet met veel vertoon en drukte, maar in alle stilte en nederigheid.
Hij dringt zich niet op maar vraagt wel van je tijd en aandacht door misschien wel die ene mens, die daarom vroeg of waarvan je wist, dat die het nodig had en die je gewoon niet hebt zien staan.

Daar stond Jezus….

Maar als we wel gehoor hebben gegeven aan die stille roep om hulp of aandacht, dan is dit voor Jezus ’t zelfde als wanneer we Hem de hulp zouden hebben gegeven die Hij nodig had.
Zo dicht is Hij bij ons, zo dicht is God bij ons, iedere dag van ons eigen leven, ook deze dag.

“Heer help mij om U te herkennen in ieder mens, die U op mijn pad brengt.”
Amen

WEES BLIJ IN DE HEER

“Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk”.
Romeinen 12 : 12
Blijdschap, hoop, standvastigheid, bidden…dit zijn de zaken, die in ons leven echt van belang zijn.
Paulus raadt ons aan om ze toe te passen in ons leven.
Zou dit echt allemaal mogelijk zijn?
Ik denk het wel, anders zou het zo niet in de Bijbel staan.
Maar het mooie is, dat hoe meer we Jezus leren kennen, hoe meer we ons hart open stellen voor Hem, hoe meer we de leiding accepteren van de Heilige Geest in ons leven, hoe meer we God steeds weer zoeken in ons gebed, des te meer zullen al deze dingen ons deel mogen en kunnen zijn.

We hebben een eindeloze hoop, een zekerheid dat God bij ons is, een open lijn naar de hemel en een Vriend als Jezus die naast ons gaat.
Zou je daar niet blij van worden, zou je dan niet in staat zijn om de moed er in te houden in moeilijke omstandigheden, zou je dan niet steeds weer even contact willen hebben met die grote, liefdevolle God?

Hij wil je dit alles schenken door Zijn genade, die is iedere dag weer nieuw.

ZIN IN IETS NIEUWS?

“Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Jesaja 43 : 18, 19a

Zit je vast in alle nare dingen die jou ooit zijn overkomen?
Vergeet je nu te leven omdat jouw leven beheerst wordt door het verleden?
Voel jij je gekwetst door de woorden die iemand ooit tegen je sprak, beheersen ze jouw leven?

Dan heb ik goed nieuws voor je, God gaat iets nieuws maken van jouw leven, heb je het nog niet gemerkt?
Dit doet Hij niet op de puinhopen van het verleden, nee….die mag je eerst los laten.
Hij begint helemaal opnieuw. Het verleden mag je in Zijn Handen leggen èn het daar laten.
Al je pijn en verdriet wil Hij voor jou dragen, als jij ze los laat. Dan pas komt er ruimte voor iets nieuws.
God maakt iets nieuws van jou, een nieuwe schepping. Hij wast je helemaal schoon, je mag opnieuw beginnen.
Je bent rein en witter dan sneeuw.

Al dit moois in jou is al aan het ontkiemen, ook al heb je het misschien nog niet gemerkt.
Het ìs er wel en het gaat groter groeien en jouw leven vullen met Gods Liefde en Zijn kracht.
Hij gaat iets moois maken van van jouw leven, het is nooit te laat om opnieuw te beginnen.
Hij heeft dit beloofd en Hij gaat het doen, in jou.

Je bent van Hem

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
27
feb

JE BENT VAN HEM

“Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer.
Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer”.
Romeinen 14 : 7,8

Een nieuwe dag…een nieuw jaar…een nieuw begin.
Alles lijkt een beetje anders, nieuwe hoop…verwachting…plannen die we dit jaar waar willen maken.
Maar soms ook een beetje angst of onzekerheid over de dingen die ons te wachten staan in dit nieuwe jaar.

Toch is er ÉÉN die niet is veranderd en nooit zal veranderen.
Hij was er in 2007 en zal er zijn in 2008, onveranderd, vol liefde en met uitgestrekte Hand, die je iedere dag van dit nieuwe jaar wéér mag pakken, zodat God jou tot steun en hulp kan zijn.

Alles wat we doen mogen we voor Hem doen, ook al lijkt het in onze ogen van weinig belang. IN Gods ogen is alles wat we doen en zijn van levensbelang en van heel veel waarde.

In die zekerheid mogen we het nieuwe jaar in gaan vol hoop en vertrouwen, dat Hij het gaat maken, in jou en in mij.
We zijn van Hem en van niemand anders, niets of niemand kan daar tussen komen.

Een gezegend nieuw jaar, dicht bij God en mensen, wens ik je toe.

BUIGEN OF BREKEN

Zo waar ik leef – zegt de Heer -,voor mij zal elke knie zich buigen,
en elke tong zal God loven”.
Romeinen 14 : 11, 12

Woorden om je aan vast te houden, als je het eigenlijk maar op wilt geven, omdat je al zo lang voor iemand bidt, dat hij of zij Jezus zal mogen leren kennen als zijn Redder en Zaligmaker.
We mogen blijven volharden in gebed en geloof, dat ook die persoon zich eenmaal over zal geven aan God.
Alle knie zal zich voor Hem buigen en belijden, Hij is Heer.
Wat een dag zal dat zijn.

Als we eenmaal voor God staan, dan kunnen we niet anders meer dan ons buigen voor Zijn grote macht en Liefde.
Nu mogen we voor Hem kiezen en strijden in gebed voor hen, die nog geen keuze gemaakt hebben.
Dit betekent niet dat wij altijd het resultaat van ons gebed zullen zien. Maar we mogen er wel op vertrouwen dat ons gebed verhoord zal worden.

Eenmaal zullen we allen voor God staan en verantwoording af moeten leggen van onze daden.
Jezus heeft Zijn leven gegeven voor ieder mensenkind, de keus is aan ons.
Het is alleen door Zijn genade dat wij die keus hebben, maak er gebruik van.

Steentjes keilen

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
27
feb

STEENTJES KEILEN

“Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters
en acht de ander hoger dan uzelf”.
Romeinen 12 : 10

De ander hoger achten dan jezelf, bepaald geen gemakkelijke opgave.
We zijn zo vaak uit op ons eigen gelijk, ons eigen voordeel, soms ten koste van een ander.
We vergeten wel eens, dat we de ander moeten behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden.
Daarom is het goed om deze woorden in de Bijbel te lezen. Ze staan er niet voor niets
en ze betekenen een wereld van verschil, als we er echt naar handelen.

Dit houdt niet in dat we niet voor onszelf op mogen komen of zoeken naar geluk voor onszelf, integendeel.
We mogen onszelf liefhebben, ook dat is een gebod van God.
We zijn allemaal kinderen van de grote Koning, niemand uitgezonderd.

De liefde die we door mogen geven wordt altijd vermenigvuldigd door God en komt zo weer bij ons zelf terug.
Zo worden we ook zelf weer gezegend.
Het is als een steentje dat in een vijver wordt gegooid. Er ontstaan kringen die steeds meer en groter worden en
zich verspreiden.
Zo verspreidt zich ook Gods Liefde over de wereld heen.

Het begint met dat ene kleine gebaar van ons en God doet de rest.
Laten we maar veel steentjes keilen vandaag.

LIEFDE OVERWINT ALTIJD

“Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”.

Paulus spoort ons aan om voor het goede te kiezen, onder alle omstandigheden. Hij wijst ons op een aantal leefregels in de Bijbel, die van levensbelang zijn, in ons persoonlijk leven en in dat van anderen.
Je vijand liefhebben en hem te eten en te drinken geven; je niet hoogmoedig opstellen, maar bescheiden; geen wraak nemen, maar dit aan God overlaten; in vrede met alle mensen leven, voor zo ver het van jou afhangt; zegenen en niet vervloeken…
Allemaal goede dingen die je helpen om het kwaad te overwinnen.
De liefde is altijd sterker en als we vandaaruit handelen en leven, staan we al in de overwinning.
Die overwinning is behaald door Jezus Christus, Hij heeft het kwaad overwonnen. Wij hoeven Hem daar alleen maar in te volgen.
Misschien niet altijd eenvoudig, maar wel mogelijk.
We hebben het zelf in de hand waar we voor kiezen, die vrijheid heeft God ons gegeven èn de mogelijkheid om in liefde te handelen.

Waar kies jij voor vandaag?

JIJ MAAKT HET VERSCHIL

“Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden”.
Romeinen 5 : 19

De invloed van één mense op het leven van anderen is onvoorstelbaar groot.
Adam, slechts één mens, heeft heel de mensheid tot zonde verleid.
Gelukkig heeft God het daar niet bij laten zitten. Hij zond Zijn Zoon Jezus, een rechtvaardig mens.
Jezus ging de weg van lijden voor ons, slecht één mens redde heel de wereld.
Door Hem, door Gods genade, zijn we allen vrijgesproken en mogen we vrij tot God gaan.

Één mens maakt een groot verschil, jij en ik doen dat ook.
We zijn van veel meer invloed op de levens van anderen dan we vaak beseffen.
Kijk maar naar Adam, zou Hij ooit beseft hebben welke gevolgen zijn keuze heeft gehad voor heel de wereld?
Gelukkig heeft Jezus dat wèl beseft en Hij heeft er heel bewust voor gekozen om de kruisweg te gaan voor jou en voor mij.

Vanuit dat besef mogen wij ook leven en door Gods genade anderen daarin laten delen.
Één mens maakt een wereld van verschil.

God heeft jou lief

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

GOD HEEFT JOU LIEF

“Ik ben er van overtuigd, dat dood noch leven, engelen noch machten nog krachten, heden noch toekomst, hoogten noch diepten, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer”.
Romeinen 8 : 38 en 39

De Liefde van God is onoverwinnelijk, niets of niemand kan ons scheiden van de Liefde van God. Zijn Liefde is er, was er en zal er altijd zijn, voor jou, voor mij, voor heel de wereld, ieder mensenkind, niemand uitgezonderd.
Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan of waar je ook door heen gaat, Gods Liefde verandert niet.
God verandert niet, Hij IS Liefde.
Niets is hier zeker op aarde, alles gaat voorbij, maar Gods Liefde gaat nooit voorbij. Zijn Liefde blijft je heel je leven omringen tot in alle eeuwigheid. Zijn Liefde was er al voordat jij je bewust was van jouw bestaan.
Ook toen was Gods Liefde er, vanuit Zijn Liefde ben je ontstaan.

Liefde, liefde en nog eens liefde, de hele wereld draait om de liefde. Maar de grootste Liefde met een hoofdletter zien we soms over het hoofd, terwijl we er in leven en geen dag zonder zouden kunnen bestaan.

Zondag is bij uitstek een dag om stil te staan bij die geweldig mooie zekerheid, je bent geliefd door God de Vader. Onvoorwaardelijk, onuitputtelijk, onafscheidelijk ben je aan Hem verbonden met koorden van Liefde, die nooit zullen knellen, maar je bevrijden van alles dat je bindt of vast houdt.

Ik wens je een dag toe waarin je iets van Zijn Liefde mag ervaren, heel speciaal voor jou.
God heeft je lief!

UIT GENADE

“Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we
dat we ook met hem zullen leven”.
Romeinen 6 : 8

Leven met Christus, wie wil dat niet…
Maar voor het zo ver is zullen we eerst moeten sterven, sterven aan de zonde.
We mogen Jezus in alles volgen, in Zijn dood (ons oude zondige leven achter ons laten), maar ook in Zijn opstanding (overwinning van dood en zonde).
Die opstanding begint nu en hier in dit leven.

We zijn niet meer overgeleverd aan de zonde, die tijd ligt achter ons, maar we mogen ons uitstrekken naar een leven in overwinning door Jezus Christus.
Hij heeft het ons voorgeleefd in alles, wij mogen Hem ook hierin weer volgen.
Soms is dat gewoon knokken en zijn we vergeten dat ons oude leven achter ons ligt.
Maar Gods genade is overvloedig, want we mogen steeds weer opnieuw beginnen.

Als je voor Jezus kiest, dan wil je niet anders meer dan steeds meer op Hem gaan lijken.