web analytics

Hij is voor ons

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HIJ IS VOOR ONS

“Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen:
De Heer is mijn helper. Wat zouden mensen mij kunnen doen?”
Hebreeën 13 : 5b, 6

Als we zo al die bemoedigende teksten lezen in de Bijbel lijkt het wel of we onaantastbaar zijn.
Misschien zijn we dat ook wel? In ieder geval wel als het om onze ziel gaat.
Ons lichaam is kwetsbaar en draagt ook de gevolgen van de zondeval met zich mee.
Daar knokken we soms dagelijks mee.
Maar niemand kan onze ziel beschadigen. Iemand kan wel op je ziel trappen, zoals wij dat zo mooi uit kunnen drukken. Althans, zo voelt het dan, maar dan nog is niemand in staat om onze ziel te roven uit de Hand van God.
Daaruit komt hij voort en daarin keert hij weer, wat we in die tussentijd op aarde ook hebben meegemaakt.

Wij kunnen elkaar soms veel pijn doen, maar gelukkig hebben we niet de macht om elkaars heil te ontnemen.
Niets of niemand kan daar tussen komen.

We hebben een sterkte God aan onze zijde, die ons nooit zal verlaten.
Als Hij voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

ALS JE IN WIJSHEID TE KORT SCHIET

“Komt een van u wijsheid te kort?
Vraag God er om en hij, die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt,
zal u wijsheid geven.
Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel.
Jakobus 1 : 5, 6a

Wijsheid is een kostbaar goed.
Salomo wist dat en hij koos voor wijsheid, terwijl hij ook voor rijkdom en vele andere aardse zaken had kunnen kiezen.
Hij wilde zijn volk goed kunnen leiden en de juiste adviezen geven.
God gaf hem toen ook de dingen die hij niet had gevraagd. Salomo werd gezegend door God.

In Jakobus staat dat we Vol vertrouwen en zonder twijfel aan God mogen vragen om wijsheid, als we voelen dat we daarin te kort schieten.
En wie niet?
We mogen er van overtuigd zijn dat God ons die wijsheid dan ook zal schenken, zodat we naar Zijn wil kunnen handelen.

We lijken hierin soms op arme bedelaars, die op de hoek van de straat zitten en lijdzaam afwachten of er iemand is die hen een aalmoes zal schenken.

Maar wij mogen daar anders mee omgaan. We zijn bepaald geen bedelaars, maar koningskinderen die gebruik mogen maken van Gods wijsheid. Hij schenkt het ons graag als wij Hem daarom vragen.

We hoeven niet te twijfelen als we ons zo laten leiden door God.
Want we mogen weten dat we handelen vanuit de wijsheid die God ons heeft geschonken.

Het beste deel

Posted by: Cobiin Jezus-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HET BESTE DEEL

“Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.”
Lucas 10 : 42

Er is maar één ding noodzakelijk en dat is het beste deel, zegt Jezus tegen Martha.
Hij zegt dat niet alleen tegen Martha maar tegen ieder van ons.

Eigenlijk is dat het deel waar we vaak de meeste moeite mee hebben. Stil worden en aan de voeten van Jezus gaan zitten en luisteren naar Zijn stem.
De drukte, de zorgen en de verplichtingen van iedere dag slokken ons soms zo op, dat we de rust om stil te zijn bij God niet eens kunnen vinden.
Toch is dat het beste deel, volgens Jezus.

Natuurlijk is zo’n moment van rust op vele manieren in te vullen, dat is voor ieder weer anders.
Maar het is wel een tijd, waarin je het meeste gezegend wordt en waardoor je juist de dag weer beter aan kunt.
Een moment van rust om de dag die komen gaat of die voorbij is in Gods Handen te leggen.

Het is gewoon even die uitgestrekte Hand pakken van Jezus en mogen voelen hoe Hij hem teder drukt en zegt: “Samen kunnen we het aan, ook deze dag”.

Zo’n gelegenheid laat je toch niet voorbijgaan?

Spring maar

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

SPRING MAAR

“Nadert tot God dan zal hij tot u naderen”.
Jakobus 4 : 8a

We mogen zelf daadwerkelijk actie ondernemen om tot God te komen.
Het is een stap, die we zelf kunnen zetten, een keus die we zelf mogen maken.
Zo’n stap zal niet ongemerkt voorbijgaan, want we mogen dan zeker weten dat God er ìs.
Hij reageert direct op onze roep, Hij antwoordt en Hij zal bij je zijn.

Dit betekent niet dat God ons alleen laat tot het moment dat wij Hem roepen.
Nee, maar het betekent wel dat God wacht op ònze roep, op ònze stap naar Hem toe.
Hij zal zich aan niemand opdringen, maar staat wel altijd klaar om jou in Zijn armen te sluiten.
Zoals een kind vol vertrouwen een sprong neemt in de armen van zijn vader, zo mag ook jij
die sprong nemen in Gods veilige armen.

Waag de sprong maar, Hij zal er zijn om je door deze dag heen te dragen.

JE BENT NOOIT ALLEEN

“God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen”.
Petrus 5 : 10b

Een vers eerder staat dat God ons geroepen heeft om deel te krijgen aan Zijn eeuwige luister, ook al moeten we nog een korte tijd lijden.
Het is duidelijk dat we in alles aan Jezus gelijk mogen worden; Zijn lijden, Zijn sterven, Zijn opstanding en Zijn eeuwige luister.
Maar waar we ook door heen gaan op dit moment, God zal ons er de kracht voor geven, we hoeven niet te wankelen.
Het is een belofte, die Hij ons heeft gegeven, waar we op mogen vertrouwen en waar we ons aan vast mogen houden als het moeilijk is.

Er is ook hoop een een zeker weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd gelukkig maar tijdelijk is, er staat ons zo veel moois te wachten.
Maar ook nu mogen we al in Zijn heerlijkheid delen en ons één voelen met Hem.
Hij kent ons geluk, Hij weet van ons verdriet, Hij weet ook hoe het zal worden.
Je bent nooit alleen.

Hier heen!

Posted by: Cobiin God-juweeltjes, JUWEELTJES
27
feb

HIERHEEN!

Jesaja 55
Vanmorgen las ik Jesaja 55 en ik verbaasde mij er over wat een hoop en prachtige beloftes er in dit hoofdstuk staan, en natuurlijk niet alleen in dit gedeelte van de Bijbel. Zeker de moeite waard om even te lezen.

Het begint al met een uitnodiging voor ieder van ons: “Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je gen geld. Koop hier je voedsel en eet.”
Mocht je vanmorgen wakker zijn geworden en niet weten wat je met deze dag aan moet, dan wijzen deze woorden uit Jesaja je direct al de juiste weg.
Je wordt geroepen, er wordt op je gewacht.
Het zal je aan niets ontbreken, je krijgt al het voedsel en water, dat je ècht nodig hebt….levend water, voedsel voor hart en ziel.

Dit alles wil God je schenken als je Hem zoekt. “Zoek de Heer terwijl Hij zich laat vinden. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is.”
Hij is er gewoon, je hoeft eigenlijk alleen maar je ogen te openen en “Goedemorgen Heer”, te zeggen en Hij doet de rest.
Dan zullen stromen van levend water vanuit je binnenste omhoog vloeien en deze dag vullen met Gods Liefde. En dan kan het niet anders meer of die Liefde moet je wel doorgeven omdat je er van overstroomt.

Dit ligt allemaal voor je klaar, aan jou de keus om er gebruik van te maken.

ZOU JE OPEN DOEN?

“Wie jullie ontvang ontvangt Mij en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.”
Matteüs 10 : 40

Stel je voor zeg dat Jezus opeens bij je voor de deur zou staan, zou je Hem dan open doen?
Of zou je niet eens de tijd nemen om Hem zelfs maar aan te kijken en Hem gewoon weer weg sturen?
Zou je Hem herkennen, willen herkennen?
Je moet er toch niet aan denken hoor dat dit echt zou gebeuren.

We hoeven niet eens zo ver te zoeken om dit voorbeeld in ons leven werkelijkheid te laten worden.
Jezus komt niet met veel vertoon en drukte, maar in alle stilte en nederigheid.
Hij dringt zich niet op maar vraagt wel van je tijd en aandacht door misschien wel die ene mens, die daarom vroeg of waarvan je wist, dat die het nodig had en die je gewoon niet hebt zien staan.

Daar stond Jezus….

Maar als we wel gehoor hebben gegeven aan die stille roep om hulp of aandacht, dan is dit voor Jezus ’t zelfde als wanneer we Hem de hulp zouden hebben gegeven die Hij nodig had.
Zo dicht is Hij bij ons, zo dicht is God bij ons, iedere dag van ons eigen leven, ook deze dag.

“Heer help mij om U te herkennen in ieder mens, die U op mijn pad brengt.”
Amen

WEES BLIJ IN DE HEER

“Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk”.
Romeinen 12 : 12
Blijdschap, hoop, standvastigheid, bidden…dit zijn de zaken, die in ons leven echt van belang zijn.
Paulus raadt ons aan om ze toe te passen in ons leven.
Zou dit echt allemaal mogelijk zijn?
Ik denk het wel, anders zou het zo niet in de Bijbel staan.
Maar het mooie is, dat hoe meer we Jezus leren kennen, hoe meer we ons hart open stellen voor Hem, hoe meer we de leiding accepteren van de Heilige Geest in ons leven, hoe meer we God steeds weer zoeken in ons gebed, des te meer zullen al deze dingen ons deel mogen en kunnen zijn.

We hebben een eindeloze hoop, een zekerheid dat God bij ons is, een open lijn naar de hemel en een Vriend als Jezus die naast ons gaat.
Zou je daar niet blij van worden, zou je dan niet in staat zijn om de moed er in te houden in moeilijke omstandigheden, zou je dan niet steeds weer even contact willen hebben met die grote, liefdevolle God?

Hij wil je dit alles schenken door Zijn genade, die is iedere dag weer nieuw.

ZIN IN IETS NIEUWS?

“Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Jesaja 43 : 18, 19a

Zit je vast in alle nare dingen die jou ooit zijn overkomen?
Vergeet je nu te leven omdat jouw leven beheerst wordt door het verleden?
Voel jij je gekwetst door de woorden die iemand ooit tegen je sprak, beheersen ze jouw leven?

Dan heb ik goed nieuws voor je, God gaat iets nieuws maken van jouw leven, heb je het nog niet gemerkt?
Dit doet Hij niet op de puinhopen van het verleden, nee….die mag je eerst los laten.
Hij begint helemaal opnieuw. Het verleden mag je in Zijn Handen leggen èn het daar laten.
Al je pijn en verdriet wil Hij voor jou dragen, als jij ze los laat. Dan pas komt er ruimte voor iets nieuws.
God maakt iets nieuws van jou, een nieuwe schepping. Hij wast je helemaal schoon, je mag opnieuw beginnen.
Je bent rein en witter dan sneeuw.

Al dit moois in jou is al aan het ontkiemen, ook al heb je het misschien nog niet gemerkt.
Het ìs er wel en het gaat groter groeien en jouw leven vullen met Gods Liefde en Zijn kracht.
Hij gaat iets moois maken van van jouw leven, het is nooit te laat om opnieuw te beginnen.
Hij heeft dit beloofd en Hij gaat het doen, in jou.

Je bent van Hem

Posted by: Cobiin JUWEELTJES, leven-juweeltjes
27
feb

JE BENT VAN HEM

“Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer.
Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer”.
Romeinen 14 : 7,8

Een nieuwe dag…een nieuw jaar…een nieuw begin.
Alles lijkt een beetje anders, nieuwe hoop…verwachting…plannen die we dit jaar waar willen maken.
Maar soms ook een beetje angst of onzekerheid over de dingen die ons te wachten staan in dit nieuwe jaar.

Toch is er ÉÉN die niet is veranderd en nooit zal veranderen.
Hij was er in 2007 en zal er zijn in 2008, onveranderd, vol liefde en met uitgestrekte Hand, die je iedere dag van dit nieuwe jaar wéér mag pakken, zodat God jou tot steun en hulp kan zijn.

Alles wat we doen mogen we voor Hem doen, ook al lijkt het in onze ogen van weinig belang. IN Gods ogen is alles wat we doen en zijn van levensbelang en van heel veel waarde.

In die zekerheid mogen we het nieuwe jaar in gaan vol hoop en vertrouwen, dat Hij het gaat maken, in jou en in mij.
We zijn van Hem en van niemand anders, niets of niemand kan daar tussen komen.

Een gezegend nieuw jaar, dicht bij God en mensen, wens ik je toe.